social sharing module joomla

Ta strona używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".
joomla slideshow with caption


Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy

Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy jest jednym z najważniejszych dokumentów potwierdzających stan realizacji wymogów bhp w zakładzie. Jest oceną stanu bezpieczeństwa w firmie, porównaniem go z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wskazaniem ewentualnych nieprawidłowości, dokonywaną na podstawie gruntownej znajomości poziomu bezpieczeństwa pracy w danym zakładzie.

Jest również oceną realizowania zadań służby bhp w zakładzie oraz wynikowym audytem przestrzegania przez pracodawcę wymogów prawnych wobec siebie i pracowników. Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy stanowi tzw. raport otwarcia, do wykonywania zadań przez pracownika służby bhp i obowiązków pracodawcy.

Analiza pozwala stwierdzić, czy pracodawca wywiązuję się ze swoich podstawowych obowiązków, czyli czy:

1) organizuje pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

2) zapewnia przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonywanie tych poleceń,

3) zapewnia wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru na warunkami pracy,

4) zapewnia wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy oraz innych obowiązków zawartych w Kodeksie pracy.

Szczegóły dotyczące analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy


Okresowa kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów oraz zasad bhp w zakładzie pracy

Okresowa kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów oraz zasad bhp w zakładzie pracy to czynności polegające na ocenie stanu faktycznego oraz porównaniu tego stanu z obowiązującymi przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Taka kontrola może dotyczyć samych pracowników lub innych osób wykonujących pracę i wtedy mówimy o podmiocie kontroli. Jeśli dotyczy np. urządzeń, pomieszczeń pracy, czy szerzej – warunków pracy, wówczas mówimy o przedmiocie kontroli.

Szczegóły dotyczące wykonywania kontroli okresowej warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp


Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek tworzenia w zakładzie pracy służby bhp, która pełni funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bhp. Kontrola warunków pracy, a także zadania w zakresie bhp dotyczą w takim samym stopniu pracodawcy zatrudniającego tylko 1 pracownika, jak i pracodawcy, który zatrudnia 100 i więcej pracowników.

Szczegóły dotyczące powierzania zadań pracownikom służby bhp

Zadania kontrole i doradcze w zakresie bhp mogą być realizowane przez samego pracodawcę, który ukończył odpowiednie szkolenie lub pracownika służb bhp, pracownika łączącego te obowiązki z innymi zadaniami oraz specjalistę (inspektora) bhp niebędącego pracownikiem zakładu. Warunkiem wykonywania tych zadań przez każdego z nich jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji wymaganych od służby bhp.

Szczegóły dotyczące wymagań kwalifikacyjnych pracownika służby bhp

Uprawnienia pracownika służby bhp


Nadzór w zakresie bhp podczas prowadzenia robót budowlanych na placach budowy

Istnieje wiele źródeł powstawania wypadków przy pracy przy wykonywaniu robót budowlanych na placach budowy. Należą do nich m.in.:

1) nieprawidłowa organizacja pracy,

2) nieprawidłowe zachowanie lub niewłaściwy stan psychofizyczny ludzi,

3) nieużywanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej przez pracowników,

4) brak nadzoru nad wykonywaną pracą pracowników,

5) tolerowanie przez nadzór odstępstw od przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

6)
brak odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia pracowników, co związane jest z częstym przekwalifikowywaniem oraz adaptacją na nowym stanowisku pracy.

Dochodzą tu również zagrożenia związane z pracą na wysokości, miejscem składowania i sposobem transportowania materiałów na budowie, rozmieszczeniem oraz pracą maszyn i urządzeń itp. Wiele z nich może powstać w związku z nieodpowiednim zagospodarowaniem placu budowy pod względem bezpieczeństwa pracy, wprowadzeniem zmian w metodach produkcji, zatrudnianiem pracowników bez zaświadczeń lekarskich i bez zapoznania ich z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz istniejącymi zagrożeniami na danym stanowisku pracy.

Korzystając z prawie 15 – letniego doświadczenia w zakresie inżynierii budownictwa, przepisów prawa budowlanego oraz znajomości zagadnień, wymagań, zagrożeń i odpowiedzialności podczas prowadzonych robót budowlanych na różnych placach budowy, firma CimaTech zapewni fachową obsługę w dziedzinie bhp na placach budowy, na każdym etapie realizowanej inwestycji, tj. od momentu uzyskania pozwolenia na budowę, poprzez zorganizowanie budowy, nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi oraz podwykonawcami , do zgłoszenia obiektu budowlanego do odbioru i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.


Ocena ryzyka zawodowego

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywana pracą, powodujących starty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Głównym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie poprawy warunków pracy oraz ochrony życia i zdrowia pracowników.

Zgodnie z art. 226 Kodeksu pracy każdy pracodawca zobowiązany jest dokonywać oceny ryzyka występującego na poszczególnych stanowiskach pracy oraz je dokumentować. Ponadto pracodawca informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami, które nie mogą być wykluczone, oraz dostosowania warunków pracy i możliwości pracownika, zobowiązuje również pracodawcę § 39 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 108, poz. 690).

Pracując w oparciu o System STER (oprogramowanie wspomagające zarządzanie BHP w zakładzie pracy), wydany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, firma CimaTech, przy współpracy z pracodawcą lub wyznaczoną przez niego osobą, zapewni prawidłową ocenę ryzyka zawodowego na danym stanowisku.

Ocenę ryzyka związanego z wykonywaniem pracy na danym stanowisku należy zawsze przeprowadzić, gdy tworzone są nowe stanowiska pracy, wprowadzane są zmiany na stanowisku pracy, wprowadzono zmiany w procesie technologicznym lub organizacji pracy (np. zmienił się poziom narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku pracy) lub, gdy wprowadzono zmiany związane z zastosowaniem środków ochrony.

Ocenę ryzyka wykonuje się dla wszystkich stanowisk pracy, dla których ocena nie była wcześniej wykonana oraz wtedy, gdy w miejscu pracy została wprowadzona zmiana, która ma wpływ na bezpieczeństwo i występujące zagrożenia.

Szczegóły dotyczące oceny ryzyka zawodowego

 


Wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe

Dokumentacja powypadkowa

Zgodnie z art. 234 § 1 Kodeksu pracy w razie wypadku przy pracy pracodawca lub pracownik służ bhp działający w jego imieniu, obowiązany jest:

1) podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie,

2) zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,

3) ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku,

4) zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom. Będą to czynności polegające głównie na: ewakuacji osób ze strefy zagrożenia, zabezpieczeniu strefy wypadku przed dostępem osób niepowołanych, wyłączeniu dopływu energii elektrycznej i gazu oraz wyłączeniu maszyn i urządzeń.

Firma CimaTech zapewni ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku wraz z opracowaniem pełnej dokumentacji powypadkowej, tj. statystycznej karty wypadku, protokołu powypadkowego oraz innych wymaganych załączników z przesłaniem dokumentów do urzędu statystycznego.

Zgodnie z art. 236 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany systematycznie analizować przyczyny wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy i na podstawie wyników tych analiz stosować właściwe środki zapobiegawcze.

Szczegóły dotyczące wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych