social sharing module joomla

Ta strona używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".
joomla slideshow with caption


Nadzór w zakresie bhp podczas prowadzenia robót budowlanych na placach budowy

Istnieje wiele źródeł powstawania wypadków przy pracy przy wykonywaniu robót budowlanych na placach budowy. Należą do nich m.in.:

1) nieprawidłowa organizacja pracy,

2) nieprawidłowe zachowanie lub niewłaściwy stan psychofizyczny ludzi,

3) nieużywanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej przez pracowników,

4) brak nadzoru nad wykonywaną pracą pracowników,

5) tolerowanie przez nadzór odstępstw od przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

6)
brak odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia pracowników, co związane jest z częstym przekwalifikowywaniem oraz adaptacją na nowym stanowisku pracy.

Dochodzą tu również zagrożenia związane z pracą na wysokości, miejscem składowania i sposobem transportowania materiałów na budowie, rozmieszczeniem oraz pracą maszyn i urządzeń itp. Wiele z nich może powstać w związku z nieodpowiednim zagospodarowaniem placu budowy pod względem bezpieczeństwa pracy, wprowadzeniem zmian w metodach produkcji, zatrudnianiem pracowników bez zaświadczeń lekarskich i bez zapoznania ich z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz istniejącymi zagrożeniami na danym stanowisku pracy.

Korzystając z prawie 15 – letniego doświadczenia w zakresie inżynierii budownictwa, przepisów prawa budowlanego oraz znajomości zagadnień, wymagań, zagrożeń i odpowiedzialności podczas prowadzonych robót budowlanych na różnych placach budowy, firma CimaTech zapewni fachową obsługę w dziedzinie bhp na placach budowy, na każdym etapie realizowanej inwestycji, tj. od momentu uzyskania pozwolenia na budowę, poprzez zorganizowanie budowy, nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi oraz podwykonawcami , do zgłoszenia obiektu budowlanego do odbioru i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.


Ocena ryzyka zawodowego

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywana pracą, powodujących starty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Głównym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie poprawy warunków pracy oraz ochrony życia i zdrowia pracowników.

Zgodnie z art. 226 Kodeksu pracy każdy pracodawca zobowiązany jest dokonywać oceny ryzyka występującego na poszczególnych stanowiskach pracy oraz je dokumentować. Ponadto pracodawca informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami, które nie mogą być wykluczone, oraz dostosowania warunków pracy i możliwości pracownika, zobowiązuje również pracodawcę § 39 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 108, poz. 690).

Pracując w oparciu o System STER (oprogramowanie wspomagające zarządzanie BHP w zakładzie pracy), wydany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, firma CimaTech, przy współpracy z pracodawcą lub wyznaczoną przez niego osobą, zapewni prawidłową ocenę ryzyka zawodowego na danym stanowisku.

Ocenę ryzyka związanego z wykonywaniem pracy na danym stanowisku należy zawsze przeprowadzić, gdy tworzone są nowe stanowiska pracy, wprowadzane są zmiany na stanowisku pracy, wprowadzono zmiany w procesie technologicznym lub organizacji pracy (np. zmienił się poziom narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku pracy) lub, gdy wprowadzono zmiany związane z zastosowaniem środków ochrony.

Ocenę ryzyka wykonuje się dla wszystkich stanowisk pracy, dla których ocena nie była wcześniej wykonana oraz wtedy, gdy w miejscu pracy została wprowadzona zmiana, która ma wpływ na bezpieczeństwo i występujące zagrożenia.

Szczegóły dotyczące oceny ryzyka zawodowego

 


Wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe

Dokumentacja powypadkowa

Zgodnie z art. 234 § 1 Kodeksu pracy w razie wypadku przy pracy pracodawca lub pracownik służ bhp działający w jego imieniu, obowiązany jest:

1) podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie,

2) zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,

3) ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku,

4) zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom. Będą to czynności polegające głównie na: ewakuacji osób ze strefy zagrożenia, zabezpieczeniu strefy wypadku przed dostępem osób niepowołanych, wyłączeniu dopływu energii elektrycznej i gazu oraz wyłączeniu maszyn i urządzeń.

Firma CimaTech zapewni ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku wraz z opracowaniem pełnej dokumentacji powypadkowej, tj. statystycznej karty wypadku, protokołu powypadkowego oraz innych wymaganych załączników z przesłaniem dokumentów do urzędu statystycznego.

Zgodnie z art. 236 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany systematycznie analizować przyczyny wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy i na podstawie wyników tych analiz stosować właściwe środki zapobiegawcze.

Szczegóły dotyczące wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych


Szkolenia wstępne i okresowe pracowników oraz kadry kierowniczej i pracodawców

Szkolenia to inaczej zajęcia dodatkowe, mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy. Jest to wymiana informacji między jego uczestnikami, czyli komunikacja między wykładowcą, a pracownikiem – słuchaczem.

Zgodnie z art. 2373 §2 Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bhp, przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenia te odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Szkolenia w zakresie bhp, prowadzone przez firmę Cimatech mają na celu zapewnić uczestnikom szkolenia m.in.:

1) zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy, mogącymi powodować zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia pracownika podczas pracy oraz niezbędnymi, odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi,

2) poznanie przepisów i zasad bhp w stopniu niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku w zakładzie pracy oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bhp,

3) nabycie praktycznych umiejętności wykonywania pracy na określonych stanowiskach pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielania pomocy przedlekarskiej osobom, które uległy wypadkowi.

Szkolenia te przeprowadzane są w formie wykładu, przy pomocy prezentacji multimedialnej, na którym poruszane są zagadnienia ogólne z zakresu bhp, jak również dotyczące specyfiki danego obiektu, procesu produkcyjnego i wynikających z niego zagrożeń na danym stanowisku pracy.

Szkolenia z zakresu bhp (z wyjątkiem szkolenia stanowiskowego) prowadzić mogą tylko osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, tzn. inspektorzy lub specjaliści ds. BHP.

Szkolenia w zakresie bhp przeprowadzane są, jako:

1) szkolenia wstępne, które obejmują instruktaż ogólny i stanowiskowy,

2) szkolenia okresowe.

Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń z zakresu BHP


Stały nadzór ppoż. w obiekcie – czyli
rola i zadania inspektora ochrony przeciwpożarowej

Inspektor ochrony przeciwpożarowej firmy CimaTech, od momentu zawarcia umowy przejmuje obowiązki prowadzenia dokumentacji z zakresu ochrony ppoż. danej firmy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719). W skład tego nadzoru wchodzi m.in.:


1) kontrola obiektu – kontrola okresowa stanu technicznego budynku pod względem bezpieczeństwa pożarowego,

2) prowadzenie dokumentacji ochrony przeciwpożarowej firmy,

3) przeglądy gaśnic i badania hydrantów,

4) opracowywanie planów ewakuacji, procedur ewakuacyjnych itp.,

5) sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz jej aktualizacja,

6) szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa pożarowego,

7) szkoli pracownika kierujących ewakuacją w budynku,

8) doradztwo,

9) pomoc w opracowaniu i weryfikacji zarządzeń, regulaminów i instrukcji ppoż.,

10) oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego i innych urządzeń z zakresu ochrony ppoż. i zgodnie z obowiązującymi przepisami,

11) sporządzanie protokołów z kontroli wewnętrznych wraz z wnioskami i przedstawienie ich kierownikowi lub dyrektorowi,

12) prowadzenie korespondencji w sprawach ochrony ppoż. z organami Państwowej Straży Pożarnej.


Organizacja ochrony ppoż. oraz zasad zabezpieczenia ppoż. obiektów budowlanych, terenów i urządzeń użytkowych

1. Czynności zabronione w zakresie ochrony przeciwpożarowej (szczegóły)


2. Obowiązki właściciela, zarządcy lub użytkownika budynku, placów składowych i wiat w zakresie ochrony przeciwpożarowej (szczegóły)


3.
Zakres odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych (szczegóły)    


4. Materiały niebezpieczne pożarowo
(szczegóły)


5. Prace niebezpieczne pożarowo (szczegóły)


6. Ocena zagrożenia wybuchem (szczegóły)