social sharing module joomla

Ta strona używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".
joomla slideshow with caption


Doradztwo
w zakresie obowiązujących przepisów w dotyczących bezpieczeństwa pożarowego

Korzystając ze zdobytego doświadczenia w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego oraz inżynierii budownictwa, przy współpracy z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń ppoż., rzeczoznawcami budowlanymi, projektantami, specjalistami innych branż, firma Cimatech zapewni odpowiednią pomoc prawną oraz techniczną, niezbędną na poszczególnych etapach realizowanych inwestycji.Zakres odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych

Szczegółowe informacje dotyczące przepisów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego

 

 


Zasady doboru oraz rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego

Przy doborze i rozmieszczeniu podręcznego sprzętu gaśniczego należy uwzględnić wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 Nr 109, poz. 719).

Korzystając z doświadczenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej, firma CimaTech zapewni prawidłowy (tzn. zgodny z wymaganiami oraz dostosowany do specyfiki budynku) dobór oraz rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego oraz innych urządzeń i instalacji związanych z bezpieczeństwem pożarowym budynku, jak również znaków z zakresu ewakuacji i ochrony ppoż. Wykonywane jest to na planach ewakuacji, które przeważnie są załącznikiem do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.


Szczegóły dotyczące doboru oraz rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego


Kontrola budynków w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Zgodnie z art. 61 oraz 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oraz § 4 i 5 Rozporządzenia MSWiA z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 Nr 74, poz. 836 z późniejszymi zmianami), właściciel, administrator - zarządca obiektu budowlanego lub wspólnota/spółdzielnia mieszkaniowa, ma obowiązek utrzymywania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznych oraz przeprowadzania kontroli okresowych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Firma Cimatech zapewni wykonanie przeglądu okresowego w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz innych przeglądów technicznych wymaganych dla budynku (kontrole okresowe obiektów budowlanych), co zapewni przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowanych obiektów budowlanych oraz znajdujących się w nim osób, jak również wyeliminuje wszelkie nieprawidłowości i uszkodzenia mogące powodować zagrożenia dla jego użytkowników.

Przeglądy te mogą być wykonywane przez inżynierów, specjalistów i inspektorów do spraw bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego budynków. Przegląd taki uwzględnia:

1) stan porządku stwarzanego przez mieszkańców i składowania materiałów palnych,

2) występowanie samowolnych działań lokatorów stwarzających zagrożenie pożarowe,

3) ocena zabudowy i zamknięć korytarzy, holi, przedsionków w sąsiedztwie dróg ewakuacyjnych,

4) warunki ewakuacji,

5) ocenę stanu technicznego instalacji i urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe,

6) sprawdzenie drogi/dróg dojazdowych dla Państwowej Straży Pożarnej/ Ochotniczej Straży Pożarnej,

7) zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru,

8) kompletność dokumentacji.

Protokół z przeglądu zawiera prawidłowości i nieprawidłowości dotyczące stanu ochrony przeciwpożarowej oraz wnioski i zalecenia pokontrolne. Protokół zawiera pełną i szczegółową dokumentację fotograficzną.


Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji

Zgodnie z § 17.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), właściciel lub zarządca obiektu zawierającego strefę pożarową przeznaczoną dla ponad 50 osób będących jej stałymi użytkownikami (z wyjątkiem budynków mieszkalnych), powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji.

Korzystając z doświadczenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych, firma CimaTech zapewni kompleksowe przeprowadzenie próbnej ewakuacji, wraz z opracowaniem konspektu z ćwiczeń ewakuacji i postępowania pracowników na wypadek powstania pożaru oraz zawiadomieniem Komendy Miejskiej PSP.

Zawiadomienie właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji, powinno być wykonane nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

Ćwiczenia należy zaplanować szczegółowo określając, co chcemy sprawdzić, jak powinny przebiegać prawidłowe działania pracowników, celem sprawdzenia wiedzy uzyskanej podczas szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz przećwiczenia zasad alarmowania i postępowania pracowników na wypadek pożaru.

Celem ćwiczeń jest przygotowanie i ocena zamierzeń organizacyjnych w zakresie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji, w tym m.in:

1) sprawdzenie skuteczności dotychczasowego sposobu informowania o zagrożeniu oraz systemach powiadamiania o konieczności ewakuacji, w tym reakcji na alarm pożarowy,

2) doskonalenie procedur ewakuacji, w tym zapoznanie z kierunkami ewakuacji i zasadami zachowania się,

3) wyznaczenie osób funkcyjnych,

4) koordynacja działań służby ochrony,

5) zminimalizowanie możliwości wystąpienia paniki i jej skutków,

6) pomiar czasu potrzebnego na opuszczenie obiektu przez wszystkie osoby w nim się znajdujące.    

Po wykonanych ćwiczeniach w konspekcie należy opisać wnioski dotyczące sprawności ewakuacji, przygotowania personelu oraz sprawności alarmowania, jak również wypadki stwierdzone podczas działań.

 


Szkolenia
z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zwalczania pożarów oraz przeprowadzania ewakuacji


Szkolenia to inaczej zajęcia dodatkowe,
mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub
ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy. Jest to wymiana informacji między jego uczestnikami, czyli komunikacja między wykładowcą, a pracownikiem – słuchaczem.

Zgodnie z art. 4.1 Ustawy o ochronie pożarowej pracownicy oraz inni stali użytkownicy obiektów powinni być zaznajomieni z treścią
Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz przepisami przeciwpożarowymi.

Szkolenia zakresu ochrony przeciwpożarowej i warunków ewakuacji prowadzone przez firmę Cimatech mają na celu przede wszystkim zapoznanie wszystkich pracowników zatrudnionych w danym obiekcie lub będących jego stałymi użytkownikami z obowiązkami i zadaniami w zakresie zapobiegania pożarom i walki z powstałymi pożarami oraz prawidłowym prowadzeniem ewakuacji.

Szkolenia wykonywane są w formie wykładu, przy pomocy prezentacji multimedialnej, na którym poruszane są przede wszystkim zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego związanego ze specyfiką danego obiektu, jak również informacje ogólne, w tym filmiki dydaktyczne, rysunki, zdjęcia itp.

Druga część szkolenia, to część praktyczna, gdzie prowadzący szkolenie wskazuje i omawia kierunki ewakuacji na obiekcie, rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i innych instalacji istotnych w punktu widzenia ochrony ppoż. oraz sposoby korzystania z hydrantów wewnętrznych i gaśnic.

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej (z wyjątkiem szkolenia stanowiskowego) prowadzić mogą osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, np. inspektorzy lub specjaliści ds. ppoż. oraz absolwenci szkół pożarniczych.

Rodzaje szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

1) wstępne ogólne, z chwilą przyjęcia do pracy,

2) podstawowe, w okresie 6 miesięcy licząc od daty przyjęcia do pracy na określonym stanowisku,

3)
okresowe, z częstotliwością przeprowadzania szkoleń BHP.

Szczegóły dotyczące szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowejInstrukcje
Bezpieczeństwa Pożarowego

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, opracowują Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego.

Opracowywane przez firmę CimaTech Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego, wykonywane są zawsze indywidualnie w odniesieniu do specyfiki, przeznaczenia oraz sposobu użytkowania danego obiektu budowlanego. Mają one na celu przede wszystkim ustalenie wymagań przeciwpożarowych w zakresie organizacyjnym, technicznym i porządkowym oraz innych, które muszą być zachowane w czasie eksploatacji obiektu.

Zgodnie z § 6 ust. 7 instrukcja ta musi być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków bezpieczeństwa pożarowego.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest dokumentem niezbędnym podczas eksploatacji obiektu budowlanego, wymaganym zarówno przez Państwową Straż Pożarną jak również przez ubezpieczycieli budynku (jako spełnienie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek zapoznania pracowników z treścią Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz jej aktualizacją w ramach szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zapoznanie pracowników z instrukcją i przepisami powinno być potwierdzone piśmiennie. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna być zatwierdzona przez właściciela lub zarządcę obiektu.

Szczegóły dotyczące Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego