social sharing module joomla

Ta strona używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".
joomla slideshow with caption


Szkolenia wstępne i okresowe pracowników oraz kadry kierowniczej i pracodawców

Szkolenia to inaczej zajęcia dodatkowe, mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy. Jest to wymiana informacji między jego uczestnikami, czyli komunikacja między wykładowcą, a pracownikiem – słuchaczem.

Zgodnie z art. 2373 §2 Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bhp, przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenia te odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Szkolenia w zakresie bhp, prowadzone przez firmę Cimatech mają na celu zapewnić uczestnikom szkolenia m.in.:

1) zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy, mogącymi powodować zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia pracownika podczas pracy oraz niezbędnymi, odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi,

2) poznanie przepisów i zasad bhp w stopniu niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku w zakładzie pracy oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bhp,

3) nabycie praktycznych umiejętności wykonywania pracy na określonych stanowiskach pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielania pomocy przedlekarskiej osobom, które uległy wypadkowi.

Szkolenia te przeprowadzane są w formie wykładu, przy pomocy prezentacji multimedialnej, na którym poruszane są zagadnienia ogólne z zakresu bhp, jak również dotyczące specyfiki danego obiektu, procesu produkcyjnego i wynikających z niego zagrożeń na danym stanowisku pracy.

Szkolenia z zakresu bhp (z wyjątkiem szkolenia stanowiskowego) prowadzić mogą tylko osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, tzn. inspektorzy lub specjaliści ds. BHP.

Szkolenia w zakresie bhp przeprowadzane są, jako:

1) szkolenia wstępne, które obejmują instruktaż ogólny i stanowiskowy,

2) szkolenia okresowe.

Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń z zakresu BHP


Stały nadzór ppoż. w obiekcie – czyli
rola i zadania inspektora ochrony przeciwpożarowej

Inspektor ochrony przeciwpożarowej firmy CimaTech, od momentu zawarcia umowy przejmuje obowiązki prowadzenia dokumentacji z zakresu ochrony ppoż. danej firmy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719). W skład tego nadzoru wchodzi m.in.:


1) kontrola obiektu – kontrola okresowa stanu technicznego budynku pod względem bezpieczeństwa pożarowego,

2) prowadzenie dokumentacji ochrony przeciwpożarowej firmy,

3) przeglądy gaśnic i badania hydrantów,

4) opracowywanie planów ewakuacji, procedur ewakuacyjnych itp.,

5) sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz jej aktualizacja,

6) szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa pożarowego,

7) szkoli pracownika kierujących ewakuacją w budynku,

8) doradztwo,

9) pomoc w opracowaniu i weryfikacji zarządzeń, regulaminów i instrukcji ppoż.,

10) oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego i innych urządzeń z zakresu ochrony ppoż. i zgodnie z obowiązującymi przepisami,

11) sporządzanie protokołów z kontroli wewnętrznych wraz z wnioskami i przedstawienie ich kierownikowi lub dyrektorowi,

12) prowadzenie korespondencji w sprawach ochrony ppoż. z organami Państwowej Straży Pożarnej.


Organizacja ochrony ppoż. oraz zasad zabezpieczenia ppoż. obiektów budowlanych, terenów i urządzeń użytkowych

1. Czynności zabronione w zakresie ochrony przeciwpożarowej (szczegóły)


2. Obowiązki właściciela, zarządcy lub użytkownika budynku, placów składowych i wiat w zakresie ochrony przeciwpożarowej (szczegóły)


3.
Zakres odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych (szczegóły)    


4. Materiały niebezpieczne pożarowo
(szczegóły)


5. Prace niebezpieczne pożarowo (szczegóły)


6. Ocena zagrożenia wybuchem (szczegóły)


Doradztwo
w zakresie obowiązujących przepisów w dotyczących bezpieczeństwa pożarowego

Korzystając ze zdobytego doświadczenia w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego oraz inżynierii budownictwa, przy współpracy z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń ppoż., rzeczoznawcami budowlanymi, projektantami, specjalistami innych branż, firma Cimatech zapewni odpowiednią pomoc prawną oraz techniczną, niezbędną na poszczególnych etapach realizowanych inwestycji.Zakres odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych

Szczegółowe informacje dotyczące przepisów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego

 

 


Zasady doboru oraz rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego

Przy doborze i rozmieszczeniu podręcznego sprzętu gaśniczego należy uwzględnić wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 Nr 109, poz. 719).

Korzystając z doświadczenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej, firma CimaTech zapewni prawidłowy (tzn. zgodny z wymaganiami oraz dostosowany do specyfiki budynku) dobór oraz rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego oraz innych urządzeń i instalacji związanych z bezpieczeństwem pożarowym budynku, jak również znaków z zakresu ewakuacji i ochrony ppoż. Wykonywane jest to na planach ewakuacji, które przeważnie są załącznikiem do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.


Szczegóły dotyczące doboru oraz rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego


Kontrola budynków w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Zgodnie z art. 61 oraz 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oraz § 4 i 5 Rozporządzenia MSWiA z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 Nr 74, poz. 836 z późniejszymi zmianami), właściciel, administrator - zarządca obiektu budowlanego lub wspólnota/spółdzielnia mieszkaniowa, ma obowiązek utrzymywania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznych oraz przeprowadzania kontroli okresowych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Firma Cimatech zapewni wykonanie przeglądu okresowego w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz innych przeglądów technicznych wymaganych dla budynku (kontrole okresowe obiektów budowlanych), co zapewni przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowanych obiektów budowlanych oraz znajdujących się w nim osób, jak również wyeliminuje wszelkie nieprawidłowości i uszkodzenia mogące powodować zagrożenia dla jego użytkowników.

Przeglądy te mogą być wykonywane przez inżynierów, specjalistów i inspektorów do spraw bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego budynków. Przegląd taki uwzględnia:

1) stan porządku stwarzanego przez mieszkańców i składowania materiałów palnych,

2) występowanie samowolnych działań lokatorów stwarzających zagrożenie pożarowe,

3) ocena zabudowy i zamknięć korytarzy, holi, przedsionków w sąsiedztwie dróg ewakuacyjnych,

4) warunki ewakuacji,

5) ocenę stanu technicznego instalacji i urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe,

6) sprawdzenie drogi/dróg dojazdowych dla Państwowej Straży Pożarnej/ Ochotniczej Straży Pożarnej,

7) zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru,

8) kompletność dokumentacji.

Protokół z przeglądu zawiera prawidłowości i nieprawidłowości dotyczące stanu ochrony przeciwpożarowej oraz wnioski i zalecenia pokontrolne. Protokół zawiera pełną i szczegółową dokumentację fotograficzną.