social sharing module joomla

Ta strona używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".
joomla slideshow with caption


Kontrole okresowe
stanu technicznego  obiektów budowlanych. Rodzaje, cele oraz czasookresy ich wykonywania

Zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:

1) utrzymywać i użytkować obiekt w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji,

b) bezpieczeństwa pożarowego,

c) bezpieczeństwa użytkowania,

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

e) ochrony przed hałasem i drganiami,

f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii.

2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt związanych z działaniem człowieka lub sił natury, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Korzystając z doświadczenia w zakresie inżynierii budownictwa, jak również zagadnień ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywane przez firmę CimaTech kontrole okresowe stanu technicznego obiektów budowlanych, w całym swoim szerokim zakresie, zapewnią przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowanych obiektów budowlanych oraz znajdujących się w nim osób, jak również wyeliminują wszelkie nieprawidłowości i uszkodzenia mogące powodować utrudnienia w użytkowaniu budynku oraz inne zagrożenia dla jego użytkowników.

W związku z powyższym, art. 62 Prawa budowlanego oraz § 4 i 5 Rozporządzenia MSWiA z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 Nr 74, poz. 836 z późniejszymi zmianami) nakłada na właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych obowiązek kontroli:

1) stanu technicznego, przydatności do użytkowania oraz estetyki obiektu budowlanego i jego otoczenia,

2) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

3) instalacji gazowych (w tym również pieca gazowego),

4) przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),

5) budynków w zakresie bezpieczeństwa pożarowego,

6) stanu technicznego urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic,

7) instalacji elektrycznej i piorunochronnej,

8) bezpiecznego użytkowania obiektu,

9) stanu technicznego kotłów grzewczych.

Szczegóły dotyczące wykonywania kontroli okresowych w obiektach budowlanych


 
Podstawowe obowiązki i funkcja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Zgodnie z art. 18 Prawa budowlanego Inwestor, mimo objęcia kierownictwa budowy przez Kierownika Budowy i przeważnie przy większych inwestycjach, może dodatkowo ustanowić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który dba o interesy Inwestora poprzez kontrolę kierownictwa budowy, jakości wykonywanych robót budowlanych oraz wbudowywanych materiałów budowlanych.

Firma CimaTech, korzystając z doświadczenia w zakresie inżynierii budownictwa, znajomości przepisów prawa budowlanego oraz warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zapewni pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży konstrukcyjno – budowalnej, od momentu uzyskania pozwolenia na budowę i zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych, poprzez odpowiedni nadzór nad prowadzonymi pracami, odbiory poszczególnych etapów, aż do zgłoszenia obiektu budowlanego do odbioru i uzyskania pozwolenia na jego użytkowanie.

Do podstawowych obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy m.in.:

1) reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,

5) na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo wydawać Kierownikowi Budowy polecenia, dotyczące:

1) dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

2) usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.

Podstawowe obowiązki i funkcja Kierownika Budowy 

Zgodnie z art. 18 Prawa budowlanego do obowiązków Inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, a w szczególności zapewnienie m.in. objęcie kierownictwa budowy przez Kierownika Budowy.

Korzystając z doświadczenia w zakresie inżynierii budownictwa, znajomości przepisów prawa budowlanego jak również zagadnień z zakresu BHP na placach budowy i przy prowadzeniu robót budowlanych, firma CimaTech zapewni fachową obsługę na każdym etapie realizowanej inwestycji, tj. od momentu uzyskania warunków zabudowy lub pozwolenia na budowę, poprzez zorganizowanie budowy oraz kierowanie i nadzór nad robotami budowlanymi, do zgłoszenia obiektu budowlanego do odbioru i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Do podstawowych obowiązków Kierownika Budowy należy m.in.:

1) zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,

2) sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ),

3)
geodezyjne wytyczenie budynku,

4) kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami i zasadami BHP oraz przepisami techniczno – budowlanymi,

5) prowadzenie dokumentacji budowy,

6) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

7) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i  zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie Inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz innymi przepisami.

Kierownik Budowy ponadto kontroluje pracę wykonawców budowlanych, zgłasza Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegające zakryciu oraz na bieżąco informuje go o wszelkich nieprawidłowościach i powstałych zaniedbaniach.

Kierownik Budowy, przeważnie przy mniejszych inwestycjach, pełni rolę przedstawiciela Inwestora i dba przede wszystkim o jego interesy  kontrolując jakość wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów budowlanych.

Kwalifikacje zawodowe
Uprawnienia, szkolenia, certyfikaty

 

 

 

 

 

 

 

*****Tagi*****

kierownik budowy, kierowanie budowami, inspektor nadzoru, nadzory budowlane, przeglądy, przeglądy budynków, kontrole okresowe, budynków, stanu technicznego, kontrole, usługi, szkolenia, bhp, ppoż, p-poż, BHP, na budowach, nadzór na budowie, instrukcje, ekspertyzy, bezpieczeństwa pożarowego, przeglądy ppoż, dokumentacja powypadkowa, solec kujawski, bydgoszcz, toruń, koordynator, koordynacja, instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, chojnice, malbork

Nazwa Firmy Realizacje
PRACOWNIA INWESTPROJ
Toruń / Bydgoszcz

   pracownia inwestproj
 • Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku domu weselnego w Unisławiu.


 • Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku hotelowo konferencyjnego w Grudziądzu.


 • Opracowanie techniczne w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla zadania: Modernizacja i przebudowa budynku na potrzeby muzeum „Świat Toruńskiego Piernika” w Toruniu.


 • Wymagania w zakresie ochrony p-poż dla modernizowanego budynku produkcyjnego w Chełmży w zakresie dróg, hydrantów, sieci wodociągowej pożarowej oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.
 • Opinia techniczna w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego obiektów Centrum Edukacji Kultury Fizycznej  i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 • Ekspertyza techniczna w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego modernizowanych obiektów Centrum Edukacji Kultury Fizycznej  i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (budynek basenu i hali sportowej).
 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wraz z planami ewakuacji Oddziału Onkohematologii Dziecięcej Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.


PW PACROL
Solec Kujawski
 • Wymagania z zakresu ochrony ppoż dla budynku produkcyjnego położonego w Solcu Kujawskim w zakresie oddzielenia ppoż. oraz dróg pożarowych.
KLIMAT SOLEC
Solec Kujawski

  klimat solec
 • Opracowanie techniczne pt. "Rozszerzalność cieplna stalowych przewodów oddymiających pod wpływem wysokiej temperatury oraz metody kompensacji powstałych wydłużeń" oraz prelekcja tematu na Forum Wentylacji 2012 w Warszawie.

 • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z planami ewakuacji oraz rozmieszczenia oznakowania z zakresu ewakuacji i podręcznego sprzętu gaśniczego dla całego kompleksu produkcyjno - magazynowo - biurowego firmy (ponad 8 000 m2 powierzchni użytkowej oraz 46 000 m3 kubatury wszystkich obiektów znajdujących sie na terenie firmy).
 • Przegląd budynku oraz aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z planami ewakuacji i rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego.
 • Opracowanie instrukcji pożarowej ppoż bezpieczeństwa pożarowego budynku spawalni.

 PALIGA
Pracownia Projektowa
Koronowo

   pracownia projektowa paliga
 • Wymagania w zakresie ochrony ppoż. dla rozbudowywanego i remontowanego budynku Nadleśnictwa Różanna w Koronowie.

 Galeria Wnętrz Arkada Bydgoszcz

   galeria wnetrz arkada
 • Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz warunków ewakuacji w obiekcie
 • Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z wykonaniem inwentaryzacji budowlanej pomieszczeń galerii, które uległy zmianom w minionym czasie. Aktualizację instrukcji, zgodnie z rozporządzeniem ws. ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, powinno wykonywać się co dwa lata oraz po zmianie sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków bezpieczeństwa pożarowego.
 • Opracowanie planów ewakuacji wraz z rozmieszczeniem oznakowania w zakresie ewakuacji i ochrony ppoż. Inwentaryzja powstałych zmian i nowych pomieszczeń.
 • Opracowanie procedury próbnej ewakuacji w budynku Galerii wraz z uszczegółowieniem zadań dla poszczególnych osób kierujących ewakuacją oraz przeprowadziliśmy ćwieczenia z jej zakresu wraz z szkoleniem pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

     Miesięcznik PIIB        Inżynier Budownictwa

   miesiecznik polskiej izby inzynierow budownictwa 
 • Artykuł "Kompensacja wydłużeń stalowych przewodów  oddymiających".
SOLANO
 AM Group Sp. z o.o.
Bydgoszcz
  Solano
  am group
 • Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz warunków ewakuacji w obiekcie. 

 • Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz planami ewakuacji oraz rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego.
 Hobby
Solec Kujawski

  hobby
 • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz  z planami ewakuacji.
 • Szkolenie z zakresu ochrony ppoż. oraz warunków ewakuacji w budynku.
Citonet - Bydgoszcz S.A.
Bydgoszcz

   citonet 
 • Szkolenie z zakresu ochrony ppoż. oraz warunków ewakuacji w budynkach. 
 • Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynków.
 • Opracowanie i aktualizacja planów ewakuacji wraz z romieszczeniem oznakowania w zakresie ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej dla całego zakładu.
 • Opracowanie instrukcji ppoż pożarowej (bezpieczeństwa pożarowego) dla hotelu pracowniczego z częścią biurową i pomieszczeniami towarzyszącymi.
Objekt Sp. z o.o.
Solec Kujawski

  objekt
 • Opracowanie schematu warunków ewakuacji w budynku oraz rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego.
Naftpol Sp. j.
Koronowo

  naftpol
 • Ekspertyza techniczna w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego dotycząca zmiany sposobu użytkowania na funkcję motelową pomieszczeń I piętra budynku biurowego w miejscowości Stopka. 

Przedszkole REKSIO
Solec Kujawski 
 • Opracowanie schematu warunków ewakuacji w budynku oraz rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego.
   
Dobry Projekt
  Solec Kujawski 

    dobry projekt
 • Opracowanie wymagań projektowych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego dla projektowanej rozbudowy kompleksu hotelowo -  restauracyjnego  w Runowie Krajeńskim.
 • Konsultacje w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego (ochrony ppoż.) projektowanej rozbudowy przedszola w Solcu Kujawskim..

 
Emstar S.A.
Bydgoszcz 
 • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z planami ewakuacji i rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego dla budynku magazynowo - handlowego i budynku magzynowego.


 Solbus
Solec Kujawski

   solbus

 Wspólnota mieszkaniowa
Bydgoszcz
 Polskie Radio S.A.

polskie radio

program pierwszy polskiego radia
 • Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Radiowego Centrum Nadawczego Polskiego Radia (części opisowej oraz graficznej). Uszczegółowienie sposobów i terminów przeglądów okresowych poszczególnych urządzeń z zakresu ochrony ppoż.

Eltel Networks S.A.
Toruń/Grudziądz

    eltel networks

 UP Bydgoszcz

pup bydgoszcz
Kongres Pożarnictwa

ogolnopolski kongres pozarnictwa 

Prokuratura Okręgowa
Bydgoszcz

prokuratura okregowa w bydgoszczy

URZĄD GMINY OSIELSKO

   gmina osielsko
 • Opracowanie instrukcji w zakresie ochrony ppoż. (bezpieczeństwa pożarowego) oraz planów ewakuacji i rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego w budynku.
 • Przegląd budynku w zakresie ochrony ppoż. oraz aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z planami ewakuacji i rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśnicznego. 
 • Przegląd budynku w zakresie ochrony ppoż oraz aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i planów ewakuacji wraz z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego.

 KCD Dystrybucja

    kcd dystrybucja

 • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z planami ewakuacji oraz rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego dla budynków magazynowych KCD Dystrybucja Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim.
    
 Przedszkole Reksio
Solec Kujawski
 • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z planami ewakuacji oraz rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego dla budynków przedszkola. Zakup i montaż osprzętu i oznakowania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 • Przegląd okresowy budynku oraz aktualizacja instrkacji bezpieczeństwa pożarowego.
 • Ekspertyza bezpieczeństwa pożarowego dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania na przedszkole pomieszczeń budynku mieszkalno – usługowego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Piastów.Ekspertyza została sporządzona w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Celem opracowania była analiza zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku w zakresie spełnienia wymagań warunków technicznych rozporządzenia oraz zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż podano w tym rozporządzeniu. 
 • Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz warunków ewakuacji w budynku.
 KFC
Bydgoszcz

      kfc
BYDGOSKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
bydgoska spoldzielnia mieszkaniowa 
 • Opracowanie techniczne dostosowania (zabezpieczenia) do odpowiednich warunków z zakresie bezpieczeństwa pożarowego poddasza budynku mieszkalno - usługowego położonego przy ul. Sienkiewicza w Bydgoszczy.  
   
Oczyszczalnia Ścieków

ŁOMIANKI 
 • Opracowanie wymagań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego dla istniejących i nowo projektowanych obiektów zlokalizowanych na terenie oczyszczlani ścieków w Łomiankach (budynek mechanicznego oczyszczania, słonecznej suszarni osadów ściekowych, socjalny, garażowy oraz stacja odwadniania osadów).
   

VCO S.A.
Volcano

 • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z planami oraz rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego dla budynku handlowo - magazynowego firmy VCO S.A. która jest właścicielem oraz dystrybutorem marki odzieżowej Volcano.
SOL-HURT
Sol Hurt
 • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z planami ewakuacji oraz rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników z zakresu przestrzegania warunków ochrony przeciwpożarowej na terenie zakładu pracy. Instrukcja obejmowała budynki biurowo - produkcyjno - magazynowe zlokalizowane w Solcu Kujawskim na łącznym terenie około 5000 m2.
 • Wyposażenie terenu firmy i wszystkich budynków w znaki z zakresu bhp, ewakuacji, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa użytkowania.
 • Aktulizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z planami ewakuacji oraz rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego.
 • Operat przeciwpożarowy.


Żłobek Niepubliczny

KUBUSIOWY ZAKĄTEK


Solec Kujawski

 • Ekspertyza bezpieczeństwa pożarowego dla inwestycji polegającej na adaptacji i zmianie sposobu użytkowania budynku szkolnego na żłobek przy ulicy Kościuszki w Solcu Kujawskim sporządzonejw trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Celem opracowania była analiza zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku w zakresie spełnienia wymagań warunków technicznych rozporządzenia oraz zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż podano w tym rozporządzeniu. Na podstawie opracowanej ekspertyzy została przygotowana dokumentacja projektowa oraz realizowany był nadzór nad robotami budowlanymi (kierowanie budową, pełnienie fukcji kierownika budowy).

 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wraz z wraz z planami ewakuacji oraz rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego.

KMW
ENGINEERING

KMW Engineering Kopiowanie

 • Opracowanie opinii technicznej i bezpieczeństwa pożarowego dotyczącej możliwości podziału nieruchomości na dwa odrębne budynki.
ALJOT

Aljot
 • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z planami ewakuacji oraz rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego dla budynku handlowo - magazynowego firmy.

 • Przegląd budynków w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz aktulizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, planów ewakuacji oraz rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego.

MAFLOW TORUŃ

BORYSZEW GROUP S.A.

Maflow Kopiowanie

 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (instrukcja ppoz, pożarowa, z zakresu ochrony przeciwpożarowej) wraz z planami ewakuacji oraz rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego dla budynku biurowo - produkcyjno - magazynowego należącego do MAFLOW S.A. zlokalizowanego przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 85-87 w Toruniu. MAFLOW TORUŃ to budynek składający się z 5 części produkcyjnych, jedno i dwu kondygnacyjny o łącznej powierzchni użytkowej blisko 24 000 m2. MAFLOW jest członkiem BORYSZEW S.A., grupy specjalizującej się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej za pośrednictwem 30 zakładów produkcyjnych i centrów R&D zlokalizowanych Europie, Azji oraz obu Amerykach. MAFLOW S.A. jest jednym z największych producentów przewodów do klimatyzacji, wspomagania kierownicy oraz aktywnego zawieszenia dla przemysłu motoryzacyjnego. Odbiorcami produktów są największe światowe koncerny samochodowe m.in.: Grupa Volkswagen, Renault, Jaguar Land Rover, PSA Peugeot Citroën, Volvo, BMW oraz producenci samochodów ciężarowych tj. Volvo Truck, Scania, DAF Trucks. Grupa Maflow liczy 10 zakładów zlokalizowanych w 8 krajach na 4 kontynentach w państwach takich jak: Polska, Francja, Hiszpania, Włochy, Brazylia, Indie, Chiny i Meksyk.

POLIMER Sp. z o.o.
Polimer
 • Opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem wraz z oceną zagrożenia przed wybuchem  dla budynku produkcyjnego POLIMER Sp. z o.o. zlokalizowanego w Solcu Kujawskim.
 • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z planami ewakuacji oraz rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego dla drugiego budynku produkcyjengo firmy.
 • Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz planów ewakuacji.
POLIMEX - PROFIL

Polimex Profil
 • Kontrola budynku w zakresie ochrony ppoż oraz aktulizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego hali produkcyjnej wraz z planami ewakuacji oraz rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego.
PARK-17
CENTRUM ZABAW I TRAMPOLIN

Park17 Centrum Zabaw i Trampolin


 • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (ppoż, ppoz) wraz z planami ewakuacji oraz rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego.
 • Przegląd budynku w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz aktulizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, planów ewakuacji oraz rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego.
BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWY 
Lubicz
 • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (instrukcji pożarowej ppoż) wraz z planami ewakuacji oraz rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego.
 • Kontrola budynku w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz aktulizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, planów ewakuacji oraz rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego.

CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO 
Toruń

   medyczno - spoleczne centrum ksztalcenia zawodowego i ustawicznego w toruniu

 • Aktulizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, planów ewakuacji oraz rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego.
SKRAW-MET DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
skraw met dystrybucja
 • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (instrukcji pożarowej ppoż) wraz z planami ewakuacji oraz rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego.

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Wojnowie

 • Kontrola budynku w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz aktulizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, planów ewakuacji oraz rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego.
DROBEX-PASZ Sp. z o.o.
DROBEX - FERMY DROBIU
Drobex Pasz

 • Operat przeciwpożarowy dla Zakładu Produkcji Pelletu w Dąbrowie Wielkiej oraz ferm drobiu na terenie Solca Kujawskiego, Makowisk oraz Dąbrowy Wielkiej.
 • Dokument zabezpieczenia przed wybuchem wraz z oceną i analizą zagrożenia wybuchem w zakładzie produkcji paszy DROBEX PASZ Sp. z o.o.

 • Dokument zabezpieczenia przed wybuchem wraz z oceną i analizą zagrożenia wybuchem w zakładzie Produkcji Pelletu w Dąbrowie Wielkiej.
 • Przeprowadzenie szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej (szkolenia ppoż., szkolenie pożarowe) pracowników Zakładu Produkcji Pasz, ferm drobiu oraz Zakładu Produkcji Pelletu w Dąbrowie Wielkiej.

ALPINUS CHEMIA
Alpinus Chemia

 • Operat przeciwpożarowy dla Zakładu Alpinus Chemia w Solcu Kujawskim.
SOL-HURT
Sol Hurt
 • Operat przeciwpożarowy dla Zakładu Solhurt w Solcu Kujawskim.szkola glowna sluzby pozarnicznej w warszawie  polska izba inzynierow budownictwa  miesiecznik polskiej izby inzynierow budownictwa  pracownia inwestproj  klimat solec  naftpol  citonetgaleria wnetrz arkada  solbus  pracownia projektowa paliga  am group  hobby  objekt  dobry projekt  polskie radioprogram pierwszy polskiego radia  eltel networks  prokuratura okregowa w bydgoszczy  pup bydgoszcz  ogolnopolski kongres pozarnictwa  gmina osielsko  kcd dystrybucja  kfc  bydgoska spoldzielnia mieszkaniowa  Volcano  Sol Hurt  Maflow Kopiowanie  Aljot  Polimer  Polimex Profil  Park17 Centrum Zabaw i Trampolin  medyczno - spoleczne centrum ksztalcenia zawodowego i ustawicznego w toruniu  skraw met dystrybucja  Solano  Drobex Pasz  Alpinus Chemia       

 

*****Tagi*****

szkolenia ppoż, ppoż., ppoz, p-poż, pożarowe, nadzór, ekspertyzy, opinie, instrukcje, pożarowe, bezpieczeństwa pożarowego, plany ewakuacji, wymagania, kontrole, przeglądy ppoż, budynków, solec kujawski, bydgoszcz, toruń, włocławek, inowrocław, przeglądy budynków, kontrole okresowe, usługi, obsługa, nadzór, kontrole, wymagania, ochrony przeciwpożarowej, ochrona przeciwpożarowa, bhp, bydgoszcz, toruń, instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, oznakowanie ewakuacyjne, ewakuacja, znaki, poznań, września, konin, warszawa

Nazwa Firmy Realizacje
BK SYSTEM
Solec Kujawski
 • Szkolenia wstępne i okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.
OKNOPLAST
Solec Kujawski
 • Szkolenia wstępne i okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.
 • Opracowanie dokumentacji powypadkowej (protokół powypadkowy, statystyczna karta wypadku).
 • Opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku monter wentylacji.
 • Przeprowadzenie szkolenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach biurowych.
REMKORBUD
Solec Kujawski
 • Szkolenia wstępne dla pracowników na stanowiskach robotniczych oraz dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. 
 • Opracowanie dokumentacji powypadkowej (protokół powypadkowy, statystyczna karta wypadku, karta rejestracji wypadku).
Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego

    stowarzyszenie rozwoju solca kujawskiego 
 • Szkolenie w zakresie obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym i elektrycznym oraz suwnic.
 Hansa World Poland
Bydgoszcz

   hansaworld
 • Szkolenie wstępne i okresowe dla pracowników na stanowiskach administarcyjno - biurowych oraz dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.
 Wako S.A.
 • Szkolenie wstępne dla pracowników na stanowiskach robotniczych.
Objekt Sp. z o.o.
Solec Kujawski

   objekt
 • Szkolenia wstępne i okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, administracyjno - biurowych, inżynieryjno - technicznych oraz dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.
 • Instrukcje bhp przy obsłudze maszun i urządzeń.
 • Ocena ryzyka zawodoweo na stanowisku pracy.
 • Rejestr i karta badań czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy.
 • Karty bhp na stanowisku pracy.
 • Opracowanie dokumentacji powypadkowej (protokół powypadkowy, statystyczna karta wypadku, karta rejestracji wypadku).
 • Szkolenie wstępne w dziedzinie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
NETKB
Solec Kujawski 

  netkb

 • Szkolenia wstępne dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. 
 Aspel Sp. z o.o.
Bydgoszcz
   aspel
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w dziedzinie bhp dla pracowników firmy zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, administracyjno - biurowych oraz osób kierujących pracownikami.  
 PPHU Gołębiewski
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w dziedzinie bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracowanikami oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotnicznych. 
Gimnazjum nr 2
Solec Kujawski
    gimnazjum publiczne nr 2 w solcu kujawskim 
 • Opracowanie dokumentacji powypadkowej (protokół powypadkowy, statystyczna karta wypadku, karta rejestracji wypadku).
 ACM System
Bydgoszcz
    acm system
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w dziedzinie bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracowanikami oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotnicznych.
 BM Grupa Sp. z o.o.
Solec Kujawski
   bm grupa
 • Dokumentacja powypadkowa oraz konsultacja prawna w zakresie wypadków przy pracy.
 • Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.   
 P.W. Roxel
Bydgoszcz
    roxel
 • Szkolenie w dziedzinie bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.
 Telmont
Bydgoszcz
 • Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.
 BPRT Sp. z o.o.
Bydgoszcz
 • Opracowanie dokumentacji powypadkowej oraz przeprowadzenie szkolenia okresowego w dziedzinie bhp pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. 
 WEZAMBUD S.C.
Żnin
    wezambud
 • Zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkolenia wstępnego i okresowe w dziedzinie bhp dla ponad 60 - ciu pracowników firmy ogólnobudowlanej zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, robotniczych oraz biurowych.


 • Kontrola placów budowy oraz szkolenie kadry kierowniczej w zakresie organizacji robót, poprawności wykonywania robót budowlanych, obiegu wymaganych dokumentów na budowie oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp podczas wykonywania robót budowlanych. Przeprowadzone kontrole przyczyniły się do uzyskania pozytywnego zaświadczenia o ukończeniu programu prewencyjnego Państwowej Inspekcji Pracy pt. "Budowa. Stop wypadkom!" mającego na celu poprawę warunków pracy na placach budowy.
 • Opracowanie pełnej dokumentacji z zakresu bhp dla branży budowlanej oraz pakietu dokumnetów niezbędnych na każdej budowie do właściwego i bezpiecznego jej realizowania, tj: instrukcje bezpiecznego wykonywania robót IBWR, instrukcje bhp urządzeń i elektronarzędzi, oceny ryzyka zawodowego, wszelkie procedury, zasady prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych oraz prac na wysokości, a także pakiet dokumentów niezbędnych do własciwego kierowania budową.
 PAT - POL
Solec Kujawski
    pat-pol
 JATO Serwis
Bydgoszcz

   jato serwis


Piotr Lipiński
Usługi remontowo budowlane 
ZUUPS
Świecie /Dworzysko
  zuups
PITER SYSTEM
 • Szkolenie wstępne i okresowe w dziedzinie bhp dla pracodawcy oraz pozostałych pracowników firmy.
SAMPRE

 sampre
 • Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy szkolenie w dziedzinie bhp pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotnicznych. Dokonaliśmy ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku monter stolarki okiennej oraz opracowaliśmy szereg instrukcji oraz zasad bezpiecznego wykonywania robót budowlanych na tym stanowisku. Korzystając z naszej wiedzy dotyczącej kierowania budowami oraz wynikającej z tego odpowiedzialności przygotowaliśmy kompeksowo firmę SAMPRE do realizacji otrzymanego zlecenia świadcząc cenne rady z zakresu bhp na placu budowy, kierowania ludźmi oraz współpracy z kierownictwem budowy, inwestorem, inspektorem nadzoru oraz architektem. 
HEIGHT

  height 
 • Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp dla pracodawcy i osób kierujących pracownikami. 
JAKON Sp. z .o.o.

Jakon
 • Koordynacja i kontrola stanu bhp, organizacji i dokumentacji budowy zespołu budynków mieszklanych wielorodzinnych w Bydgoszczy.

Żłobek Niepubliczny

KUBUSIOWY ZAKĄTEK

 • Szkolenie wstępne w dziedzinie bhp pracowników żłobka. 
EL - BUD
Artur Sikorski
 • Szkolenia wstępne i okresowe w dziedzinie bhp pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotnicznych i osób kierujących pracownikami. 
SALON AFRODTYA
 • Szkolenie wstępne i okresowe w dziedzinie bhp pracowników salonu. 

AIRVENT

 • Szkolenie wstępne i okresowe w dziedzinie bhp pracowników firmy. 
APTEKA POD LWEM
 • Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp pracowników firmy. 
GRESTIN
 • Szkolenie wstępne w dziedzinie bhp pracowników firmy. 
   UNIKOM
Unikom
 • Szkolenia wstępne i okresowe w dziedzinie bhp pracowników firmy. 
 • Dokumentacja powypadkowa.
 MIK - INFO
 •  Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp pracowników firmy. 
MP BUDOWNICTWO Sp. z .o.o
MP Budownictwo
 • Szkolenia wstępne i okresowe w dziedzinie bhp pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotnicznych i osób kierujących pracownikami.
 • Koorydynacja (kontrola) placu budowy w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bhp na stanowiskach pracy podczas wykonywanych robót budowlanych. 
ZRB JACEK BEJTKA
 • Szkolenia wstępne i okresowe w dziedzinie bhp pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotnicznych i osób kierujących pracownikami.
FOTON TECHNIK
 • Szkolenia wstępne i okresowe w dziedzinie bhp pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotnicznych.
ARTBUD SOLEC
 • Szkolenia wstępne w dziedzinie bhp pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotnicznych.
NETSYSTEM
 • Szkolenia wstępne i okresowe w dziedzinie bhp dla pracodawcy i osoby kierującej  pracownikami.
PPHU GOŁĘBIEWSKI
 • Szkolenia wstępne i okresowe w dziedzinie bhp dla pracodawcy i osoby kierującej  pracownikami.
APRO CONSTRUCTION
TORUŃ

Apro Construction
 
 • Koordynacja i kontrola stanu bhp stanowisk pracy, organizacji i dokumentacji budowy zespołu budynków mieszklanych wielorodzinnych w Toruniu.
 • Opracowanie pełnej dokumentacji z zakresu bhp dla branży budowlanej oraz pakietu dokumnetów niezbędnych na budowie do właściwego i bezpiecznego jej realizowania, tj: instrukcje bezpiecznego wykonywania robót IBWR, instrukcje bhp urządzeń i elektronarzędzi, oceny ryzyka zawodowego, wszelkie procedury, zasady prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych oraz prac na wysokości, a także pakiet dokumentów niezbędnych do własciwego kierowania budową.

APRO CONSTRUCTION
BYDGOSZCZ

Apro Construction
 • Koordynacja i kontrola stanu bhp stanowisk pracy, organizacji i dokumentacji budowy zespołu budynków mieszklanych wielorodzinnych w Toruniu.
 NOVAHOME Sp. z o.o.
Novahome
 • Koordynacja i kontrola stanu bhp na budowie, stanowisk pracy, organizacji i dokumentacji budowy przy budowie budynku mieszklanego wielorodzinnego w Toruniu.
ELMECH FISHING
 • Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp pracowników i osób kierujących pracownikami.
P.W. ELMECH
 • Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp dla pracowników i osób kierujących pracownikami.
TELMONT
 • Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp pracowników i osób kierujących pracownikami.
STACJA KONTROLI POJAZDÓW
SEWERYN TALAŚKA
 
 • Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp dla pracowników i osób kierujących pracownikami.
CAR SERWIS
MARCIN BRZEZIŃSKi
 • Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp dla pracodawcy i pracowników zakładu.
 • Szkolenia wstępne w dziedzinie bhp pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotnicznych.
PRB KUBATURA Sp. z o.o.
 • Szkolenia wstępne w dziedzinie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotnicznych.
 • Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp pracowników i osób kierujących pracownikami.
 • Dukumentacja powypadkowa.
TERM PERFEKT
 • Szkolenie wstępne i okresowe w dziedzinie bhp pracowników i osób kierujących pracownikami.
 • Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp dla pracodawcy.

MAD-MAG
Sklep mięsny

 
 • Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp pracowników, pracodawcy i innych osób kierujących pracownikami.
AFRODYTA
Gabinet Kosmetyczny

 • Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp dla pracodawcy i osoby kierującej pracownikami.
 • Szkolenie wstępne i okresowe w dziedzinie bhp pracowników gabinetu.centralny instytut ochrony pracy stowarzyszenie rozwoju solca kujawskiego hansaworld objekt netkb aspel  gimnazjum publiczne nr 2 w solcu kujawskim  acm systembm grupa roxel  wezambud  pat-pol  jato serwis  zuups  sampre  height  Jakon  Unikom  Apro Investments  Apro Construction  Novahome  

 

 

 

 

*****Tagi*****

szkolenia, bhp, ppoż, szkolenia bhp, szkolenia ppoż, wstępne, okresowe, BHP, usługi, dokumentacja powypadkowa, ocena ryzyka, zawodowego, ryzyko zawodowe, nadzór bhp, na budowie, na budowach, koordynator, koordynacja, kierowanie budowami, obsługa, usługi, specjalista bhp, solec kujawski, bydgoszcz, toruń, inowrocław, włocławek, instrukcje, kontrole, okresowe, specjalista, koordynator bhp, nadzory bhp na budowie, kontrola bhp na budowie, bhp na budowie, koordynator bhp na budowie, przeglądy bhp na budowie, kontrola bhp na placach budowy, szkolenia bhp na budowie, koordynacja bhp na budowie, nadzór bhp na placach budowy, bhpowiec na budowie, koronowo, tuchola, chełmno, mrocza, warszawa, nakło, grudziądz, żnin, piła, tuchola, chełmno, chełmża